Коју врсту проблема можете пријавити ГРАДСКОМ ПОЗИВНОМ ЦЕНТРУ?

Коју врсту проблема можете пријавити ГРАДСКОМ ПОЗИВНОМ ЦЕНТРУ?

• прикључење или искључење са водоводне мреже

• одвођење атмосферских и отпадних вода

• одржавање мреже пијаће воде (пуцање или запушење водоводних цеви)

• одржавање канализационе мреже (пуцање или запушење канализационих цеви)

• недостатак поклопаца на шахтама

• одржавање чистоће на подручју града (јавна хигијена, дивље депоније)

• одржавање паркова, зелених површина и парковског мобилијара

• изградња улица

• одржавање улица, путева и других јавних површина

• систем даљинског грејања (прикључење даљинског система грејања, одржавање топловодне мреже)

• oдржавање активних и меморијалних гробаља

• улична сигнализација (вертикална, хоризонтална и светлећа)

• одржавање уличних електроинсталација (кварови на јавној расвети)

• зоо хигијена (пси и мачке луталице)

• димничарске услуге

• управљање отпадом (сакупљање, депоновање, одвоз и третман отпада