Obrazac 3 - Emisije u vode

NAPOMENA: Za svaki izvor emisija zagađujućih materija u vode popunjava se poseban obrazac 3.

Opšti podaci

 • id
 • date time
  2013-03-01 10:16:00
 • Korisnik ID
 • BENNI PLUS D.O.O.

Podaci o ispustu

 • 1
 • "BENNI PLUS" D.O.O.
 • Vrsta otpadne vode koja se ispušta
  • Sanitarne
  • Tehnološke
  • Atmosferske
 • 43.00000
 • 21.00000
 • Režim rada ispusta
  Kontinualan
 • 0
 • 305
 • 0
 • kanalizacija
 • kanalizaciona mreža gradske opštine Niška banja
 • reka Nišava

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda

 • Da li postoji postrojenje za prečišćavanje
  otpadnih voda?
  Ne

Uređaji u postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV)

 • Rešetka
  • Ne
 • Sito, mehanički filter
  • Ne
 • Peskolov
  • Ne
 • Aerisani peskolov
  • Ne
 • Taložnik uzdužni
  • Ne
 • Taložnik laminarni
  • Ne
 • Taložnik radijalni
  • Ne
 • Separator masti i ulja
  • Ne
 • Flotator
  • Ne
 • Peščani filter
  • Ne
 • Uređaj za neutralizaciju
  • Ne
 • Uređaj za detoksikaciju
  • Ne
 • Jonska izmena
  • Ne
 • Hlorisanje
  • Ne
 • Ozonizacija
  • Ne
 • Laguna
  • Ne
 • Aeracioni bazen
  • Ne
 • Bio-filter
  • Ne
 • Bio-disk
  • Ne
 • Nitrifikacija
  • Ne
 • Denitrifikacija
  • Ne
 • Fermentacija mulja
  • Ne
 • Prirodna izmena toplote-bazeni, lagune
  • Ne
 • Rashladni toranj - prirodna cirkulacija vazduha
  • Ne
 • Rashladni toranj - prisilna cirkulacija vazduha
  • Ne
 • Zatvoreni rashladni uređaji
  • Ne

Podaci o bilansu emisija zagađujućih materija

Analiza otpadne vode
Ukoliko postoji emisija više različitih zagađujućih materija, nakon popunjavanje podobrasca za jednu, klikom na ikonicu "plus" u desnom delu ekrana dodajte formu za sledeću zagađujuću materiju. Klik na ikonicu "minus" će ukloniti odgovarajuću grupu podataka.

PREUZMI: Prilog 4 - Zagađujuće materije koje se ispuštaju u vode (pdf, 134KB)

 • id
 • parent_id
  • - - -
 • 0
 • 0.0
 • 0.0
 • Način određivanja

Recipijent otpadnih voda

Podaci o recipijentu
Ukoliko postoji emisija više različitih zagađujućih materija, nakon popunjavanje podobrasca za jednu, klikom na ikonicu "plus" u desnom delu ekrana dodajte formu za sledeću zagađujuću materiju. Klik na ikonicu "minus" će ukloniti odgovarajuću grupu podataka.

 • id
  • - - -
 • parent_id
 • Način određivanja

Vodovodni sistemi - opšti podaci

Popunjavaju samo Javno komunalna preduzeća

 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Glavni industrijski potrošači vode

Popunjavaju samo javno komunalna preduzeća
Ukoliko postoji više različitih potrošača, nakon popunjavanje podobrasca za jednog, klikom na ikonicu "plus" u desnom delu ekrana dodajte formu za sledećeg potrošača. Klik na ikonicu "minus" će ukloniti odgovarajuću grupu podataka.

id parent_id
 • - - -
0

Kanalizacioni sistemi

Popunjavaju samo javno komunalna preduzeća

 • 0
 • Da li se vrše merenja količina otpadnih voda na kanalizacionom sistemu?
 • 0
 • 0

Napomene

 • Preduzece za proizvodnju osvežavajucih bezalkoholnih napitaka, vocnih nektara i sirupa za spravljanje osvežavajucih bezalkoholnih napitaka "BENNI PLUS" D.O.O.u svojoj proizvodnji ne koristi hemijska niti bilo kakva druga sredstva koja bi mogla biti potencijalni zagadjivaci prirodne sredine. Jedino sredstvo koje se koristi je hlor i to u malim kolicinama za dezinfekciju proizvodnih linija. Nakon obavljene dezinfekcije proizvodne linije se ispiru vodom tako da sav hlor odlazi u kanalizacionu mrežu.
  U proizvodnom pogonu koji se koristio 2010.,godine nije bilo tehnickih mogucnosti za instaliranje uredjaja za merenje kolicine otpadnih voda, a samim tim nisu ni vršene analize otpadnih voda. S prelaskom u novi proizvodni pogon januara 2011., stekli su se uslovi za postavljanje planiranog uredjaja za merenje kolicine otpadnih voda koji ima projektovani kapacitet od 0,94 m³/sat., tj 0,26 l/s.