Obrazac 3 - Emisije u vode

NAPOMENA: Za svaki izvor emisija zagađujućih materija u vode popunjava se poseban obrazac 3.

Opšti podaci

 • id
 • date time
  2023-10-02 02:16:13
 • Korisnik ID

Podaci o ispustu

 • Vrsta otpadne vode koja se ispušta
 • Režim rada ispusta

Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda

 • Da li postoji postrojenje za prečišćavanje
  otpadnih voda?
  Ne

Uređaji u postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV)

 • Rešetka
 • Sito, mehanički filter
 • Peskolov
 • Aerisani peskolov
 • Taložnik uzdužni
 • Taložnik laminarni
 • Taložnik radijalni
 • Separator masti i ulja
 • Flotator
 • Peščani filter
 • Uređaj za neutralizaciju
 • Uređaj za detoksikaciju
 • Jonska izmena
 • Hlorisanje
 • Ozonizacija
 • Laguna
 • Aeracioni bazen
 • Bio-filter
 • Bio-disk
 • Nitrifikacija
 • Denitrifikacija
 • Fermentacija mulja
 • Prirodna izmena toplote-bazeni, lagune
 • Rashladni toranj - prirodna cirkulacija vazduha
 • Rashladni toranj - prisilna cirkulacija vazduha
 • Zatvoreni rashladni uređaji

Podaci o bilansu emisija zagađujućih materija

Analiza otpadne vode
Ukoliko postoji emisija više različitih zagađujućih materija, nakon popunjavanje podobrasca za jednu, klikom na ikonicu "plus" u desnom delu ekrana dodajte formu za sledeću zagađujuću materiju. Klik na ikonicu "minus" će ukloniti odgovarajuću grupu podataka.

PREUZMI: Prilog 4 - Zagađujuće materije koje se ispuštaju u vode (pdf, 134KB)

 • id
 • parent_id
  • Način određivanja

  Recipijent otpadnih voda

  Podaci o recipijentu
  Ukoliko postoji emisija više različitih zagađujućih materija, nakon popunjavanje podobrasca za jednu, klikom na ikonicu "plus" u desnom delu ekrana dodajte formu za sledeću zagađujuću materiju. Klik na ikonicu "minus" će ukloniti odgovarajuću grupu podataka.

  • id
   • parent_id
   • Način određivanja

   Vodovodni sistemi - opšti podaci

   Popunjavaju samo Javno komunalna preduzeća

   Glavni industrijski potrošači vode

   Popunjavaju samo javno komunalna preduzeća
   Ukoliko postoji više različitih potrošača, nakon popunjavanje podobrasca za jednog, klikom na ikonicu "plus" u desnom delu ekrana dodajte formu za sledećeg potrošača. Klik na ikonicu "minus" će ukloniti odgovarajuću grupu podataka.

   id parent_id

    Kanalizacioni sistemi

    Popunjavaju samo javno komunalna preduzeća

    • Da li se vrše merenja količina otpadnih voda na kanalizacionom sistemu?

    Napomene