Obrazac 4 - Emisije u tlo

NAPOMENA: Za svaki izvor emisija zagađujućih materija na / u tlo popunjava se poseban obrazac 4.

Opšti podaci

 • id
 • date time
  2023-10-02 01:29:26
 • Korisnik ID

Podaci o lokaciji odlaganja

 • Operacija odlaganja

Podaci o bilansu zagađujućih materija

Ukoliko postoji više različitih zagađujućih materija prisutnih u datoj vrsti otpada, nakon popunjavanje podobrasca za jednu, klikom na ikonicu "plus" u desnom delu ekrana dodajte formu za sledeću zagađujuću materiju. Klik na ikonicu "minus" će ukloniti odgovarajuću grupu podataka.

 • id
 • parent_id
  • Način određivanja

  Napomene